Warszawa, 16-17 czerwca 2016 roku

Komunikat 1

Information 1

Komunikat 2
program konferencji


Konferencja naukowa pt.:
"Techniczne i przyrodnicze aspekty w budownictwie i inżynierii środowiska"


Tematyka Konferencji

Konferencja dotyczy problematyki związanej z technicznymi i przyrodniczymi aspektami budownictwa i inżynierii środowiska w warunkach zrównoważonego rozwoju. Tematyka konferencji obejmuje w szczególności:

 • wpływ zmian klimatycznych i środowiskowych na kształtowanie zasobów wodnych w zlewniach,
 • łagodzenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (powodzie i susze),
 • modelowanie procesów środowiskowych,
 • rekultywację terenów zdegradowanych,
 • zagospodarowanie odpadów i ścieków,
 • rozwój metodyki badań oraz obliczeń hydrogeologicznych i geotechnicznych,
 • innowacyjne technologie zabezpieczania środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,
 • doskonalenia metod posadowienia budowli inżynierskich,
 • materiały i konstrukcje budowlane,
 • nowe technologie w budownictwie,
 • wybrane zagadnienia mechaniki ośrodków niejednorodnych, materiały niskoprzetworzone w budownictwie energooszczędnym.

W czasie konferencji będą prezentowane referaty i postery, które uzyskają akceptację Komitetu Naukowego. Pełne teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji redakcyjnych, będą mogły być opublikowane w następujących czasopismach:

„Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”,
„Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Land Reclamation”,
„Acta Scientiarum Polonorum – seria Architectura”,
„Inżynieria i Budownictwo”,
„Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”.

Koszty publikacji w/w czasopismach pokrywają autorzy artykułów (opłata konferencyjna nie obejmuje publikacji).

 

© 2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Webmaster